Kapituła Stopni Wędrowniczych

                                                    REGULAMIN

KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP MIASTKO IM. hm. MARII HRABOWSKIEJ

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Kapituła Stopni Wędrowniczych Hufca ZHP Miastko, zwana dalej „Kapitułą” lub „KSW”, jest kapitułą stopni w rozumieniu pkt. 9 części „Zasady zdobywania stopni harcerskich” załącznika nr 1 „Systemu stopni harcerskich” do uchwały nr 40/XXXII Rady Naczelnej ZHP z 15 czerwca 2003 roku w sprawie przyjęcia instrumentu metodycznego – stopnie harcerskie.
 3. Kapituła działa na podstawie powołania rozkazem przez Komendanta Hufca ZHP Miastko
 4. Celem działania Kapituły jest:
 5. a) nadzór nad poziomem i przebiegiem prób na stopnie:

* Harcerka Orla / Harcerz Orli  ( załącznik nr 1)

* Harcerka Rzeczypospolitej / Harcerz Rzeczypospolitej (załącznik nr 2)

 1. b) nadzór nad poziomem i przebiegiem prób wędrowniczych (załącznik nr 3)
 2. c) organizacja zdobywania stopni,
 3. d) praca z kadrą wędrowniczą,
 4. e) współpraca z innymi zespołami,
 5. f) umacnianie środowisk wędrowniczych w hufcu,
 6. g) inicjowanie oraz pomoc w zdobywaniu stopni,
 7. h) zatwierdzenie, ocena i zamykanie prób na stopnie.
 8. Kapituła jest uprawniona do prowadzenia prób na stopnie wędrownicze:

* Harcerka Orla/ Harcerz Orli

* Harcerka Rzeczypospolitej/ Harcerz Rzeczypospolitej

tzn. podejmowania decyzji o zatwierdzeniu prób i ich otwarciu oraz zamknięciu prób i przyznaniu stopni.

 1. KSW prowadzi próby wędrownicze oraz próby na stopnie dla członków z przydziałem służbowym do Hufca ZHP Miastko
 2. Kapituła może prowadzić próby wędrownicze dla członków posiadających przydział służbowy do innych hufców lub chorągwi pod warunkiem otrzymania pozytywnej opinii od komendanta hufca lub komendanta chorągwi na temat osoby wnioskującej o otwarcie próby
 3. Kapituła jest uprawniona do prowadzenia prób wędrowniczych.
 4. Kapituła składa się od czterech do pięciu członków. W skład Kapituły mogą wchodzić harcerze i instruktorzy posiadający minimum stopień Harcerza Orlego, a w przypadku prowadzenia prób na naramiennik wędrowniczy również osoby posiadające naramiennik wędrowniczy.
 5. Pracą Kapituły kieruje Przewodniczący Kapituły wybrany przez Kapitułę spośród jej członków bezwzględną większością głosów i mianowany rozkazem przez Komendanta Hufca Miastko.
 6. Kapituła podejmuje decyzję zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej trzech członków Kapituły.
 7. Przewodniczący ma prawo zaproponować do składu Kapituły nowych członków. Muszą oni uzyskać jednak akceptację większości członków Kapituły i być powołani w jej skład przez Komendanta Hufca w jego rozkazie.
 8. Kapituła rozpatruje wnioski tylko w obecności zainteresowanego.
 9. Każdy z członków ma prawo zrezygnować z pracy w Kapitule składając pisemną rezygnację na ręce Przewodniczącego Kapituły. Przewodniczący jest zobowiązany w ciągu 7 dni złożyć wniosek o zwolnienie takiego członka w rozkazie Komendanta Hufca.
 10. Kapituła zbiera się raz w miesiącu, a w przypadku braku wniosków spotkanie zostaje odwołane. W razie potrzeby Kapituła jest zobowiązana do zwołania posiedzenia Nadzwyczajnego podając do publicznej wiadomości termin i miejsce spotkania.
 11. Kapituła prowadzi swoją dokumentację oraz ewidencję prób wraz z ich kartami, które przechowywane są w biurze hufca.
 12. W przypadku zamknięcia próby z wynikiem negatywnym, kolejna próba może być otwarta dopiero po upłynięciu 3 miesięcy.
 13. Kapituła zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu.
 14. W przypadkach spornych, decyzję podejmuje przewodniczący Kapituły.
 15. Zmian w powyższym regulaminie może dokonać Kapituła podczas demokratycznego głosowania.
 16. Regulamin jest zatwierdzany uchwałą Komendy Hufca, po wcześniejszym jej przedłożeniu przez Przewodniczącego Kapituły. Każdorazowa zmiana w regulaminie musi być zatwierdzona uchwałą Komendy Hufca.
 17. OTWARCIE PRÓBY
 18. Próbę na stopień HO może podjąć wyłącznie wędrownik mający ukończone lat 16, a na stopień HR – ukończone 18 lat. Wędrownicy zdobywają stopnie indywidualnie.
 19. Zdobycie stopnia, ułożenie indywidualnej próby na stopień, planowanie i realizację prób na te stopnie wspiera opiekun próby.
 20. Kandydat zgłasza się do Kapituły z opiekunem, planem realizacji próby z konkretnymi zadaniami, aktualną książeczką harcerską i potwierdzeniem opłaconych składek.
 21. Czas trwania próby zależy od osoby zainteresowanej, lecz nie powinien przekraczać czasów prób wynikających z wymagań.
 22. W celu otwarcia próby należy przedłożyć w KSW:

– kartę próby

– wniosek o otwarcie próby

– opinię bezpośredniego przełożonego (dla osób spoza hufca lub chorągwi dodatkowo zgoda komendanta hufca lub chorągwi )

Wzory wniosku i karty próby są dostępne w biurze hufca oraz na stronie internetowej hufca.

 1. Na posiedzenie Kapituły zainteresowany przybywa z opiekunem próby. Obecność opiekuna nie jest wymagana.
 2. Kapituła podejmuje decyzję o zatwierdzeniu próby i jej otwarciu albo odmawia zatwierdzenia próby i jej otwarcia, po zapoznaniu się z programem próby, opinią bezpośredniego przełożonego oraz po rozmowie z zainteresowanym i opiekunem próby, a w razie nieobecności opiekuna, po zapoznaniu się z jego opinią.
 3. Kapituła może za zgoda zainteresowanego zmienić proponowane zadania, opiekuna próby i czas jej realizacji, oraz przydzielić dodatkowe zadania.

III. PRZEBIEG PRÓBY

 1. Kandydat, któremu otwarto próbę, realizuje zadania określone w planie potwierdzając ich wykonanie u uprawnionych osób.
 2. Uprawnionym do potwierdzenia realizacji zadań próby jest harcerz w stopniu równym lub wyż- szym od zdobywanego, nadzorujący z racji pełnionej funkcji realizację zadania lub będący świadkiem jego wykonania. Potwierdzający w planie realizację zadania gwarantuje swoim autorytetem rzetelność i prawidłowość jego wykonania. Jeżeli ze względu na specyfikę zadania logicznym jest potwierdzenie wykonania zadania przez osobę nie będącą członkiem ZHP (np.: socjolog, pedagog, dyrektor domu kultury, prezydent miasta) potwierdzenia dokonuje właściwa osoba.
 3. Jakiekolwiek zmiany w planie próby w trakcie jej trwania dopuszczalne są wyłącznie za zgodą Kapituły na uzasadniony pisemny wniosek kandydata.
 4. ZAMKNIĘCIE PRÓBY
 5. O zamknięciu próby decyduje Kapituła na podstawie: analizy jej przebiegu wynikające z przedłożonych dokumentów i wyniku rozmowy z osobą zainteresowaną.
 6. Podsumowanie próby oraz rozmowę Kapituła przeprowadza w obecności osoby zdobywającej dany stopień i w razie możliwości w obecności opiekuna próby.
 7. W celu zamknięcia próby zdobywający stopień zbiera dokumentacje, prezentując ją w czasie spotkania z Kapitułą. Opiekun przedstawia Kapitule opinie o zdobywającym stopień i przebiegu próby.
 8. Kapituła może żądać przedstawienia wszelkich materiałów programowych, metodycznych, konspektów zajęć, programów kursów, itd. opracowanych przez kandydata w trakcie trwania próby.
 9. Kapituła może bezpośrednio sprawdzić wiedzę kandydata z zakresu wymagań na stopień. W przypadku wątpliwości co do sposobu realizacji próby Kapituła może wyznaczyć kandydatowi dodatkowe zadania oraz przedłużyć próbę.
 10. Kapituła po rozmowie ze zdobywającym stopień i jego opiekunem zamyka próbę z wynikiem pozytywnym lub negatywnym, kierując odpowiedni wniosek do Komendanta Hufca.
 11. Kapituła występuje do Komendanta Hufca z wnioskiem o zamkniecie próby z wynikiem negatywnym w przypadku przekroczenia zakładanego okresu próby o więcej niż 3 miesiące.
 12. Kandydat, którego próba została zamknięta z wynikiem negatywnym, może powtórnie otworzyć próbę najwcześniej po upływie 3 miesięcy od daty zamknięcia próby z wynikiem negatywnym.
 13. W uzasadnionych wypadkach losowych, probant ma prawo złożyć wniosek o przedłużenie próby lub jej czasowe zawieszenie.
 14. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Kapituły w terminie 7 dni, pisząc wniosek do Przewodniczącego Kapituły.
 15. O każdej z powyższych decyzji dotyczących zamknięcia próby Kapituła zobowiązana jest bezzwłocznie zawiadomić właściwego komendanta, który ogłasza decyzję w najbliższym rozkazie. W tym czasie kandydat ma prawo odwołać się od decyzji Kapituły do właściwego komendanta.
 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.KSW bierze pod uwagę tylko zadania, które zostały zrealizowane podczas trwania próby.

 1. Próba wędrownicza w swoich zadaniach nie może zawierać zadania określonego, jako „zdobycie w okresie trwania próby znaku służby”.
 2. Wszelkie zmiany zadań próby lub opiekuna należy konsultować z KSW.
 3. Programy prób są własnością kapituł i są przechowywane w ich dokumentach.
 4. Stopień zdobyty w Kapitule ogłasza Komendant Hufca w swoim rozkazie.
 5. Opiekunem próby może być harcerz w stopniu równym zdobywanemu albo wyższym lub instruktor (w przypadku stopnia HO – w stopniu przewodnika, a w przypadku stopnia HR – minimum w stopniu podharcmistrza). Opiekun powinien uzyskać pozytywną akceptację Kapituły.
 6. Opiekun próby może jednocześnie być opiekunem tylko dwóch kandydatów, w tym samym czasie trwania obydwu prób.
 7. Opiekunem próby może być członek KSW.
 8. Osoba będąca w Kapitule, a posiadająca tylko naramiennik wędrowniczy ma prawo podpisywania się jedynie pod otwartymi i zrealizowanym próbami wędrowniczymi. Pozostali członkowie Kapituły mają prawo podpisywania się na wszystkich próbach.
 9. Program próby powinien zostać opracowany i przedstawiony Kapitule w formie karty próby. Wzór kart dostępny jest w formie załączników do regulaminu i tylko próby na tych drukach będą brane pod uwagę.
 10. Uzupełnienie regulaminu KSW stanowią załącznik z wymaganiami na stopień HO i HR, wymagania próby wędrowniczej, wniosek o otwarcie próby na stopień wniosek o otwarcie próby wędrowniczej , opinia komendanta hufca dla osób spoza hufca oraz karta próby .

 

Powyższy regulamin został zatwierdzony przez członków Kapituły Stopni Wędrowniczych:

Przewodniczący: Harcerz Orli  Jakub Kozieł

Członek : przewodnik Sylwia Milc Harcerka Orla

Członek: samarytanka  Oliwia Mnich

Członek: odkrywca  Kacper Koniuszek